گروه کریستادلفین استاکپورت مسیحیان ایمانداری که پایه ایمانشان بر اساس کتاب مقدس است.

خوش آمدید

اجتماع ما بوسیله اعتقاد ما به کتاب مقدس است. این کتاب پیام خدا به ماست. که به ما درباره زندگی، درسها و مرگ عیسی مسیح می گوید. کتاب مقدس بایبل به صراحت میگوید که او دوباره باز خواهد گشت، تا با برپایی پادشاهی خداوند بر روی زمین عدالت و صلح را بیاورد. امیدواریم این وبسایت به شما کمک کند و دعوت شما به سوی خداوند را که بخشی از هدف عیسی مسیح است محقق سازد.

بنابراین، همدیگر را تشویق کنید و همدیگر را تقویت کنید، همانطور که در واقع انجام می دهید. – اول تسالونیکیان 11:5

کریستادلفین کیست؟

نام ما “کریستادلفین” به معنای برادران و خواهران در مسیح است. گروه هایی از کریستادلفین نیز در انگلستان و سرتاسر دنیا وجود دارند که اغلب جمعیت کلیسا خطاب می شوند. ما ایمانمان بر پایه و اساس کتاب مقدس است و به هر آنچه باور و امید داریم صرفا از کتاب مقدس آمده است.

این کتاب کلام خداست، پیام او به ما، و تنها منبع قدرتی که ما باید به عنوان چیزی که خدا خواسته به ما بگوید بپذیریم.

گروه کریستادلفین در استاکپورت

گروه کریستادلفین در استاکپورت از سال 1875 وجود داشته است. بیشتر اوقات ما یکدیگر را در ساختمان محل گردهمایی مان در بین خیابان Dodge Hill و Lancashire Hill  در شمال اتوبان M60 میبینیم.

اعضای ما نزدیک به 70 نفر می باشند که حدود 15 نفر آنها ایرانی هستند. ما هر یکشنبه در نام عیسی مسیح دور هم جمع می شویم. زندگی، قربانی شدن و رستاخیز عیسی مسیح را از کتاب مقدس فرا میگیریم. ما در طول هفته هم ممکن است فعالیت ها و دورهمی هایی داشته باشیم. همچنین کلاس هفتگی خواندن کتاب مقدس، کلاسی که به فارسی ترجمه می شود و مدرسه دینی یکشنبه ها را برای جوانتر ها داریم.

در تمامی فعالیت هایی که انجام می دهیم، تلاش می کنیم تا عیسی مسیح را سرلوحه و الگوی خود قرار دهیم. از یکدیگر به عنوان خانواده ای بزرگ در نام عیسی مسیح مراقبت و حمایت می کنیم.

هدف ما به اشتراک گذاشتن ایمان و درستی پیام خدا با اطرافیانمان است.

مرثیه 22:3-23

محبت استوار خداوند هرگز قطع نمی شود. رحمت او هرگز به پایان نمی رسد. آنها هر روز صبح جدید هستند. عالی است وفاداری شما